18/2020. (IV.28.) sz. polgármesteri határozat

        18/2020. (IV.28.) sz. polgármesteri határozat

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

16/2020. polgármesteri határozattal meghosszabbítottam a Kerepes város településen 

működő önkormányzati fenntartású Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda köznevelési 

intézményben, annak mindhárom tagóvodájában – Csicsergő Óvoda, Meseliget Óvoda, 

Szivárvány Óvoda –, valamint a Babaliget Bölcsődében 2020. március 16. napjától 

elrendelt rendkívüli szünetet.

A 152/2020. (IV.27.) kormányrendeletben előírt kötelességemnek eleget téve az alábbi 

intézkedéseket hozom:

1.) A fenti intézményekben elrendelt rendkívüli szünet ideje alatt a gyermekek 

napközbeni felügyeletére ügyeletet kell tartani, kiscsoportos formában, csoportonként 

legfeljebb öt gyermek felügyeletével. 

2.) Az ügyelet iránti igényt az intézmény vezetője felé, alaki kötöttség nélkül – különösen 

elektronikus levélben, vagy telefonon – kell benyújtani. 

3.) Ügyelet azon gyermek számára kérhető, aki fertőző betegségben nem szenved és 

erről szülője írásban nyilatkozik. 

4.) Az ügyelet reggel 6 óra és este 18 óra között működik, a szülő által igényelt 

időszakban.

5.) A kérelmet az óvodavezetőnél a 06/20 5598920 telefonszámon, a bölcsődevezetőnél 

06/20 5598912 telefonszámon, vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.

6.) Az ügyeletről a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter tájékoztatása 

érdekében az intézményvezetők naponta tájékoztatást küldenek a polgármesternek. 

7.) Jelen határozat hatálybalépésével hatályát veszti a 3/2020. (III.16.) számú 

polgármesteri határozat 1. bekezdés a) pontja.

8.) Jelen határozat 2020. április 30. napján lép hatályba.

Kerepes, 2020. április 28.

Gyuricza László Róbert s.k.                    Dr. Kiss Béláné s.k. 

 polgármester                                                       jegyző